Skip to main content
Skip table of contents

Kampüs365 KVKK Bilgilendirme

Yazar: Kampüs365 | Müşteri Başarı Yönetimi ve Operasyon Müdürü – Ünsal Günal

Düzenleyen: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Değerli Müşterimiz,


   Caz Bilişim A.Ş., “Kampüs365” markası altında barındırdığımız “uzaktan eğitim ve yönetim sistemlerine” ilişkin yazılımlar ile kurumunuzun bilişim altyapısına katkılar sunmakta ve ayrıca tarafınızca iletilen yönergeler doğrultusunda kurumunuz adına bahsi geçen faaliyetleri yürütmektedir. Bu nedenle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 3/1/(ğ) bendindeVeri İşleyen” olarak tanımlanmaktayız.


   Burada, kısaca “Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca aynı maddede "Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi olarak tanımlanır." KVKK’de düzenlenen sorumluluk rejimi ve KVKK ile getirilen yükümlülükler esas olarak veri sorumlularını hedef almaktadır.


   Şirketimizin sunmuş olduğu “Uzaktan Eğitim ve Yönetim” yazılımlarının kullanımı kapsamında gerçekleştirilen tüm veri işleme amaç ve vasıtalarının kurumunuz tarafından belirlenmesi dolayısıyla KVKK içerisinde yer alan “Veri Sorumlusu” terimi kurumunuzu tanımlamaktadır.


KVKK’nin 10’uncu maddesinde düzenlenmekte olan “Aydınlatma yükümlülüğüveri sorumlularına getirilmiş olan bir yükümlülüktür:


Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 10-(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  5. 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”


   Kanunun yukarıda belirtilen ve diğer ilgili maddelerine istinaden süreçler hakkında aydınlatma sorumluluğu “Veri Sorumlusu” olarak kurumunuza ait bulunmaktadır.


   Kampüs365, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'de öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kampüs365, uygulama verilerinin tamamının yurt içindeki anlaşmalı veri merkezlerinde barındırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kişisel veriler, “kurumunuzunaçık rızası olmadan hiçbir biçimde yurt dışına aktarılmamaktadır.


   Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, veri sorumlusu olarak kurumunuz; ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyacak, kişisel verileri ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde, o veri silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.


   Bu konuda veri işleyici olarak kurumunuzdan gelen açık yönergeler üzerinden hareket edeceğimiz açıktır. Ayrıca kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli teknik alt yapı tarafımızca oluşturulmuş ve kırılganlık testlerinden başarı ile geçtiği görülmüştür.


Saygılarımızla, sağlıklı günler dileriz.


Telefon: 0 216 445 07 25
E-posta: ue@kampus365.com

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.